ÉletMag Klubtagsági megállapodás


Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület, továbbiakban Egyesület, ÉletMag Klub tagsági megállapodása, amely létrejött egyrészről az Egyesület (H-8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 23., cg: 2010/3211, adószám: 18149753-1-19),

másrészről, név: (továbbiakban klubtag)

születési hely/dátum: , . év . hónap . nap óra perc

anyja neve:

TAJ: --

lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám):

adószám:

, , utca/tér, szám, em.

(mobil) telefon: +36 - -
e-mail: @


Általa képviselt vállalkozás adatai

Vállalkozásának megnevezése: Hrsz:

Vállalkozásának címe:

, , utca/tér, szám, em.

Cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolványa:


Ajánló személyek


neve (1):

ÉletMag azonosító kódja:

lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám):

, , utca/tér, szám, em.

(mobil) telefon: +36 - -

e-mail: @


neve (2):

ÉletMag azonosító kódja:

lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám):

, , utca/tér, szám, em.

(mobil) telefon: +36 - -
e-mail: @


/ A fenti adatok megadása kötelező, azok nélkül az Egyesület nem tudja a Klubtagot nyilvántartásba venni! /


között, az alábbiak szerint:

 1. / Az ÉletMag Klub az Egyesület által kidolgozott klubprogram, amely tagjainak egyrészt személyes használatára különleges, kereskedelmi forgalomba nem kerülő termékeket értékesít, másrészt a tagok között meghatározott feltételekkel szolgáltatási csere kapcsolatot tart fenn. A Fogyasztói Klub tagja csak nagykorú természetes személy lehet.
 2. / Szerződés tárgya: A Klubtag jelen megállapodás aláírásával jogosult az ÉletMag Klub termékeinek klubtagsági áron történő vásárlására, valamint az egyesület által kínált előnyök igénybe vételére.
 3. / A Klubtag tudomásul veszi, hogy az Egyesülettől független magánszemély addig, amíg annak tagságába felvételt nem nyer. Felvételekor az Egyesület felé egyszeri kauciót fizet 20.000 Ft értékben, melyet a kizárólag 12 hónapot meghaladó folyamatos tagsági viszony megszűnésekor köteles az Egyesület visszatéríteni. Továbbá tudomásul veszi, hogy az Egyesületnek nem alkalmazottja, sem ügynöke, sem képviselője, így nincs joga az Egyesület nevében kötelezettséget vállalni.
 4. / A Klubtag tudomásul veszi, hogy számára az Egyesület semmilyen jövedelmet, sikert vagy hasznot nem garantál.
 5. / A Klubtag, mint magánszemély jelen megállapodás aláírásával az ebben foglalt kötelezettségek megszegésért teljes felelősséget vállal.
 6. / A Klubtag jelen megállapodás aláírásával az alábbi kötelezettségeket vállalja:
  1. ) nem használja az Egyesület tulajdonát képező neveket, védjegyeket vagy egyéb szerzői joggal védett anyagot az Egyesület előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül;
  2. ) nem használhatja az ÉletMag Klub tagsági listáját, vagy bármely egyéb bizalmas természetű információt arra, hogy az Egyesület céljaitól eltérő tevékenységre felhasználhassa, vagy más személlyel abban együttműködjön;
  3. ) csak az Egyesület által kiadott kiadványokat, ismertetőket, füzeteket, könyveket, képi- és hanganyagokat, szórólapokat, internetes oldalakat használhatja az Egyesület által specifikusan terjesztésre szánt termékek és szolgáltatások vonatkozásában. Ezeket az anyagokat rendeltetésétől eltérő módon vagy célból nem használhatja. Saját reklámanyagok készítését, illetve hirdetés szövegét minden esetben jóvá kell hagyatni az Egyesület marketingért felelős helyi csoportjával;
  4. ) tilos a Klubtagnak bármilyen a fogyasztót megtévesztő, vagy gyógyító kijelentést tennie kompetenciájának illetve jogosultságának tudatában. Az ismeret hiánya nem mentesít a felelősség alól. Az Egyesület működéséről, a belső terjesztésre szánt termékekről, illetve a szolgáltatásokról bármilyen sajtónyilatkozat mindenfajta (hagyományos, elektronikus, stb.) médiában tilos, illetve csak az Egyesület előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 7. / A Klubtag tudomásul veszi, hogy
  1. ) ő viseli esetleges tisztességtelen piaci magatartásának minden következményét, mely magatartásra visszavezethetően az Egyesületet felelősség nem terheli;
  2. ) szerződésszegést követ el a Klubtag, ha a jelen megállapodásban – különösen a 6./ pontban – foglaltakat megszegi, valamint az Egyesület jó hírét, annak etikai megítélését rontja;
  3. ) bármely bizalmas természetű információ harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele – legyen az akár a Klubtag hozzátartozója is – amennyiben az Egyesület adatkezelési szabályzatát, vagy annak működési rendszere által biztosított jogosultságait áthágja, a megállapodás megszegését jelenti és az így nyilvánosságra kerülő információkért az Egyesület nem vonható felelősségre és ezzel egyidejűleg az érintett tag kizárását vonja maga után;
  4. ) az Egyesület megváltoztathatja az ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzatát a Klubtag előzetes értesítése nélkül is. A változás akkor lép hatályba, amikor az közzétételre kerül az Egyesület honlapján: www.gyogyszovetseg.hu
 8. / jelen megállapodást bármelyik fél 1 hónapos felmondási idővel tárgyhó végére bármikor felmondhatja. Amennyiben a Klubtag szerződésszegést követ el, az Egyesület jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani, valamint kötbérigényét és kártérítési igényét a Klubtaggal szemben érvényesíteni. A felek rögzítik, hogy a kötbér mértéke a kötelezettségszegést megelőző hónapban a Klubtag elszámolási tételének tízszerese. Az Egyesület követelheti a kötbéren felüli kárának megtérítését is.
 9. / a felek rögzítik, hogy jelen megállapodás 1. számú mellékletét képezi az ÉletMag Klub Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat, melyet a Klubtag megismert és az abban foglaltakat elfogadja. A mellékletek az Egyesület weboldalán hozzáférhetők, letölthetőek.
 10. / a Klubtag jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Egyesület munkatársai és az ÉletMag Klub tagjai tárolják, kezeljék és továbbítsák a klub tevékenységben való hasznosítás, valamint a továbbá kapcsolattartás és kezelések, beavatkozások céljából. Az Egyesület a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli. Az internetes felületen való adatmegjelenítések szabályzatban korlátozott módon történnek, az adatok biztonsága érdekében az Egyesület a lehető legnagyobb gondossággal jár el.
 11. / a Klubtag jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az Egyesület elektronikus hirdetést, különleges ajánlatot elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldjön részére. A Klubtag hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület a megadott, fent definiált személyes adatait kezelje, az Egyesület ÉletMag Klub működési szabályzatában meghatározott internetes jogosultságoknak megfelelően a természetes kapcsolódási pontokban kialakult aktuális partnerség mélysége szerint az online hozzáférésen keresztül láthassa, illetve a terjesztői tevékenység kapcsán kialakult hierarchia szerint azokat a hálózat számára elérhetővé tegye. Amennyiben a hírlevélről valamely Klubtag le kíván jelentkezni, illetve telefonszám, vagy elektronikus levelezési cím kiadásának lehetőségét meg kívánja tagadni, azt az Egyesület nevére címzett, az info@gyogyszovetseg.hu email címre, vagy a 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 23. címre postázott levelében teheti meg. Ugyanezen e-mail, illetve postázási cím útján, valamint a 06-88-784588-as központi telefonszámunkon jelezheti a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos észrevételeit is.
 12. / a Klubtagnak az Egyesülettel szemben fennálló tartozása erejéig az Őt ajánló két Klubtag készfizető kezességet vállalt.
 13. / az alább aláíró felek jelen megállapodással kapcsolatos vitás kérdések tekintetében – pertárgy értéktől függően – alávetik magukat a jelen megállapodás aláírásának helyéhez legközelebb eső Megyeszékhely Városi Bírósága kizárólagos illetékességének.

A fentiek és az Egyesület tevékenységének ismeretében Klubtagságomat az alábbi minőség(ek)ben kívánom igénybe venni:

hatályos működési engedélyekkel rendelkező természetgyógyász- / komplementer medicinában jártas gyógyítóként. Tudomásul veszem, hogy tagsági felvételemmel egy időben a tevékenységem végzéséhez szükséges okiratokról az Egyesület nyilvántartásába fénymásolat formájában iktatásra kerül egy-egy példány, melyhez ezen nyilatkozatommal hozzájárulok.

hatályos működési engedélyekkel rendelkező orvosként. Tudomásul veszem, hogy tagsági felvételemmel egy időben a tevékenységem végzéséhez szükséges okiratokról az Egyesület nyilvántartásába fénymásolat formájában iktatásra kerül egy-egy példány, melyhez ezen nyilatkozatommal hozzájárulok.

hatályos működési engedélyekkel rendelkező őstermelőként. Tudomásul veszem, hogy tagsági felvételemmel egy időben a tevékenységem végzéséhez szükséges okiratokról az Egyesület nyilvántartásába fénymásolat formájában iktatásra kerül egy-egy példány, melyhez ezen nyilatkozatommal hozzájárulok.

páciens- / fénykereső- / önkéntes életmód váltóként, az Egyesületet céljaival egyetértve, annak termékeinek, szolgáltatásainak és közösségének haszonélvezőjeként. Továbbá tudomásul veszem és ez úton nyilatkozom, hogy jól felfogott érdekemben az egyesület által javasolt életmód változtatásokat és terápiás beavatkozások rendjét betartom. Kijelentem, hogy az Egyesület szemléletváltó szándékának segítése és lelki-szellemi fejlődésem érdekében annak ismeret terjesztő előadásain igyekszem részt venni. Ezen aktivitások rendszeres vagy visszatérő elmulasztása esetén a kezesek értesítést kapnak. Amennyiben az ő közbenjárásukra sem lesz érdemi változás a tag hozzáállásában, a tag kizárását vonja maga után. Az Egyesület közösség építéséhez tevőlegesen hozzájárulok annak programjának ismerősi körömben történő propagálásával. Ezen tevékenységem önkéntes. Egész-ségi állapotomnak megfelelően az Egyesület esetleges korlátozott lehetőségeiből adódó állapotjavulás elmaradásom kapcsán követeléssel, illetve reklamációval nem élek. Tetten érhető hanyagságomból, vagy szándékos egészségkárosító magatartásomból fakadó egészségkárosodásomért az Egyesület felelősségre nem vonható.

A felek jelen megállapodást elolvasása és értelmezése után, saját akaratukból jóváhagyólag aláírták.