Oktatás

Az oktatás szerepe: a szellemi táplálék funkcionális biztonságának megteremtése.

Szükségesek kiegészítő információk, amik révén a gyógyítók komplex módon tudnak a páciensek test-lélek-szellem egységében „közlekedni”, harmóniát teremteni. Ahhoz, hogy a páciens is tisztában legyen tünetei üzenetével és betegsége lényegével, be kell tudnia emelni magát abba a teremtett közegbe, mely lehetővé teszi önmaga számára a felismeréseket, ezáltal az öngyógyító mechanizmusainak aktiválását. A páciens önfelismerésének fontos eleme az egyén-család-nemzet tengelye mentén való reális horizontális és vertikális irányú, továbbá a szeretet-félelem minőségek közötti eligazodás. Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület szervezésében a hallgatóság valós történelmi, azaz vertikális és aktuális, horizontális természettudományi és bio-logikus vonatkozású ismeretekre tehet szert a témák jeles képviselőitől. A gyógyítók rendszeres előadásokkal igyekeznek szakterületeik esszenciáit bemutatni és könnyen alkalmazható, praktikus tanácsokkal ellátni a közösség tagjait. A szellem korszakokban tagolt módon jelenik meg az emberek felfogásában és a mindenkori közösségek szellemiségévé formálódva manifesztálódik, mint közös morális értékrend, erkölcs. E kulturális evolúció befolyásolja a nézeteket és hiedelem rendszerekben, társadalmi szokásjogban, mint vallás, mi tovább jogalkotás által intézményesül. A szellemiség korszakainak bevezető tünetei az aktuális rendszerbe nem illő ideák megjelenése. Az ideák a katalizátorai a változásoknak, melyet csak akkor nevezhetünk fejlődésnek, ha torzítatlan történelmi belátások talajáról rugaszkodik el. Így a történelmi korszakok reális ismerete segít elhelyezni magunkat a reánk ható globális áramlatok özönében. A lélek a szellemiség és a test szocio-fiziológiai alkalmazkodásának összehangolásán fáradozik, melynek egyetlen kimenetelét igyekszik megvalósítani, amit mindannyian „szeretet” néven ismerünk. A teremtett és alkotott környezethez való alkalmazkodás organikus kultúrája teremti meg minden generáció számára azt a konfliktus megoldó gyűjteményt, amit „tradícióknak” nevezünk. A ma emberének hanyatlása a tradíciók illetve annak újrateremtésének hiányára vezethetők vissza. A tradícióknak nem generációk számára kell kompatibilisnek lennie, hanem korszakokra kell tudnia aktuális választ adni, ahol a szellemiség él és élteti a lelkekben a szeretet erőterét. Ekkor beszélhetnénk erőszak és manipuláció mentes boldog korról. Ez mindannyiunk célja egyénileg és társadalmilag is. E cél elérésének útvesztőiben erkölcsi normák és kontrolláló közösségi életvitel és annak természetes igényének hiányában gyakorta eltévedünk. A kudarc hamis képek formájában, mint félelem jelenik meg és az önvédelmi mechanizmusok pozitív visszacsatolásain nevelkedő és egyre erősödő egónk legalizálja annak eszköztárát, ami kórtani rétegekként fallal vesz körül minket. Az egyén elszigetelődési folyamata társadalmi szinten torz normákat teremt, mert egyre kevésbé tükrözi a közösség, a társadalom szeretet-értékeit. (Ezt a folyamatot reprezentálja a „család fogalma” körül napjainkban is zajló, megdöbbentő akadémikus viták.) Az említett kórtani rétegek bio-logikus felismertetése és annak természetes szintre való lebontása az elsődleges feladata egy olyan organikusan felépülő egész-ség-ügyi rendszernek, mely komolyan veszi a prevenciót. Nem választható el az egyén beteg életvitele, felfogása, szeretet-nihilizmusa és a társadalom szerkezete, illetve annak állapota. A manager burn-out jelenség talán mindenki számár ismert és könnyen elérhető fogalom. Rassztól és világnézettől függetlenül az orvostudomány tünetegyüttesként kezeli. A természetestől való eltávolodás mértéke ebben a kórtani csoportban a modern orvosi felfogás szerint is prognosztikai tényező. (Eklatáns példa arra, hogy nincs áthidalhatatlan távolság orvos és természetgyógyász között a célok viszonylatában.) Fontos tehát, hogy minél több korszakon átívelő és a lehető legszélesebb korösszetételű műhelyeket tudjunk elindítani a tradíciók „gyártása”, illetve azok újraértékelésének útjára, hogy sokak számára jelenthessen megoldókulcsot problémáik átélésekor. Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület „Egész-ség-tudatos életpálya modellként” összegzi azt az etalont, amit jelen korunk szellemiségének teremtett környezetével harmóniában élő emberek közösségei számára reális és élhető jövőképéhez illeszthet. Tehát ideát teremt. Az ideák mindig homokszemet jelentenek annak az aktuális valóság-gépezetnek, melynek vetített normarendszerébe nem fér bele. Ha korporálható lenne, akkor nem lenne idea és nem hordozná a változás jegyeit. Így ne csodálkozzunk, ha a támogatók száma és minősége között diszkrepancia tátong. Az idea csak egy csíra, a mi esetünkben Mag, azaz ÉletMag. A közösség teremtheti meg annak feltételeit, hogy a Mag csírázni, majd fejlődni tudjon. Ettől nem öncélú a kezdeményezés, mert függőségi viszonyban áll a változásra érett és a felismeréshez kellő képzettséggel (minőségi információval) és bátorsággal rendelkező emberek csoportjával. Életképességét pedig az határozza meg, hogy közösen formált céljaival az életet szolgálja. Mint, minden idea és az aktuális valóság közé ékelődik egy kritikai zóna, mely áthidalni hivatott a jó szándékú, de még nem kikristályosodott nézetkülönbségekkel kikövezett kaotikus kezdetet. A már említett és a következőkben feltüntetésre kerülő rendező elvek és szabályok következésképpen csak javaslatok. Visszatérve az oktatás kiemelt jelentőségére, cél az, hogy a félelem túlsúlyú világunk képét a szeretet teljesség irányába navigáljuk. Az időzítést tükrözi Egyesületünk Egész-ség tudatossági etalon programjának kezdeti, belépő szintű műhelyei.:

Egész-ségtudatos párválasztás, Egész-ségtudatos várandósság, -babafogadás, továbbá óvodai és alsó tagozatos gyermekek alapszintű öndiagnosztikai és -gyógyítói alapismereteinek műhely szintű elmélyítése (pl.:Javas alapokon), globális (válság, természeti katasztrófák, terrorizmus...) – és perszonális (megcsalás-megcsalatás, hit, becsület, önértékelés...) válságtémákra szervezett klubbok koordinálása lokális közösségépítés eszközeivel. A félelem szeretet irányú áthangolása a témákban foglaltak alapos, torzítatlan megismerésén, a tanulságok és érzelmi viharok feldolgozásán, az egó korlátainak belátásán és a témához rögzült félelmek elengedésén keresztül vezet.