Bemutatkozás

Az ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület hazánkban egyedülálló módon tett kísérletet a komplementer medicina történeti, szakmai és financiális alapon történő rendszerezésére. E hiánypótló folyamat révén kerültek tisztázásra olyan marketing fogalmak, mint pl. a holisztika, mely nagyrészt a szakmai elmélyültség helyett a minél szélesebb piaci lefedettség elérésének eszközévé degradálódott.

A piaci viszonyok adta korlátlan lehetőségek hasonlóan kaotikus egyvelegét generálta a ma természetgyógyászat gyűjtőfogalma alá sorakoztatott beavatkozásoknak. Mind képzési, mind felhasználói oldalról csupán anyagi érdekek, lobbiérdekek mentén indult el valamiféle rendezés. Az Egyesület tevékenységének elmúlt 3 éve tisztán szakmai jellegű megfigyelésekből, kísérletekből és azokat összegző, elemző munkából állt.

Első fázisban a különböző természetgyógyászati ágak egymás mellett való együttműködésének megfigyelése történt. Kellő szakmai felkészültséggel rendelkező gyógyítók közreműködésével volt szerencsénk bepillantani a gyógyítás művészetébe és az áthallások, azonosságok tükrében tovább finomítani az egyes eljárások közötti különbségeket. Bevezetve a konzultatív betegbemutatások rendszerét, egyértelmű kapcsolódási pontok körvonalazódtak a didaktikai szempontból átmenetet képző gyógymódok között. Ezen felismerések vezettek odáig, hogy az általunk „állapotfelmérésnek” nevezett gyógyító-beteg találkozások alkalmával optimálisan elegendő mennyiségű és protokoll szerű kronológiába rendezett gyógyító eljárások sorát tudtuk ajánlani a pácienseknek. A tapasztalatok révén organikus módon épült be az idővel kialakult szabályainkba az állapotfelmérés elengedhetetlen volta és az ajánlások állapotjavító- és oki-terápiás eljárásainak párhuzamos alkalmazásának metodikája. Tevékenységünk hitelességét szervezetünk nyitott volta adja. Nem korlátozzuk az együttműködni szándékozó gyógyítókat. Nem vagyunk hatóság, tehát ki-ki a maga intézményi megfeleltetését az illetékes szervek felé, mint működési feltételeket legalizálja. Az Egyesület számára csak szakmai szinten és statisztikai jellegű szűrés létezik, melynek alapja egy zárt informatikai rendszer, ahol a páciensek esettörténetei, azok beleegyezésével rögzítésre kerülnek. Az eredményesség objektív és az elégedettség szubjektív mutatói révén kontrollálható a gyógyítók teljesítménye. Tekintve, hogy nincs ma Magyarországon olyan képző intézmény, mely objektív véleményt tud formálni a végzősök gyakorlati teljesítményéről, mindenképp kiemelkedő fontosságú, hogy Egyesületünk egyfajta szűrőként is szerepel a betegekkel való kontrollált találkozásokkal.

Jelenlegi egészségügyi ellátó rendszereink alapját az orvostudomány adja. A komplementer medicina számos vonatkozásában merőben más szemléletet jelent, ugyanakkor jogi viszonylatában nincs kellő felelősséggel felruházva. Részben ebben az antagonizmusban keresendő, hogy a nyugati orvoslással való kommunikáció nem teljes. Hasonló evidenciákkal rendelkező természetgyógyászat a felhasználói oldal felől generált statisztikákkal bír, ami a közvélemény számára érthetőbb és hitelesebb. Következményképpen megfigyelhető egyfajta egyensúly eltolódás a komplementer medicina „lágy eljárásai” irányába. Durva becslések szerint a lakosság 45-50% alkalmaz rendszeresen valamilyen természetgyógyászati módszert. Itt kiemelendő, hogy autodidatka módon, vagy a piaci viszonyok illetve a marketing által vezérelt módon, de semmi esetre sem anyagi érdekektől mentes szakember(ek) általi ajánlásával. A nyugati orvoslás képviselői több konferencián felhívták a figyelmet arra a jelenségre, hogy a háziorvosi praxisban való megjelenések 30-60%-a nem igényel konkrét orvosi beavatkozást. Azaz, triviális betegséggel vagy gyógyszeresen nehezen uralható krónikus betegségekkel keresik fel a háziorvost. A háziorvosi praxisok számára kiemelkedő partnerségi kapcsolatot jelenthetne egy szervezett és felügyelhető módon működtetett természetgyógyász praxis közösség kialakítása. Egyesületünk tevékenységének második fázisának kiemelt feladata e fent említett orvos-természetgyógyász praxisközösség létrehozása. E törekvésünk az eddigi tapasztalatok tükrében nem nélkülözheti a természetgyógyászati evidenciák rendszerezését, a betegség, mint jelenség valódi holisztikus értelmezését, annak új alapokra való helyezését és a terápiás beavatkozások racionalizálását. Szükségszerűnek látjuk egy olyan holisztikus diagnoszta képzésének megszervezését, aki az állapotfelmérések kulcsfontosságú szereplője tud lenni a vele team-ben dolgozó állapotjavító- és oki-terapeutával együtt. Felkészültségének gerincét az oki- és állapotjavító terápiás lehetőségek széleskörű alkalmazási rálátása, továbbá a klasszikus pszichoszomatika, az antropozófus orvoslás és az Új Germán Gyógytudomány elmélyült ismerete adja. Tevékenysége az állapotfelméréseken való részvételben és a páciens további egész-ség menedzselésében áll. Feladata a páciens végigkísérése a gyógyító folyamatokon, esetleges javulás elmaradás esetén kollektíven revideálni a gyógyító eljárások sorát. Természetesen a gyógyuláshoz elengedhetetlen a páciens elszántsága, akarata és önismereti fejlesztése. Ez két ponton kidolgozandó. Az egyik, hogy az Egyesület népszerűsítő előadások révén kelti fel a figyelmet és az érdeklődőknek az elérhető legszélesebb képet nyújtson a gyógyító folyamatokról. A második, hogy az Egyesület szerződésben kívánja rögzíteni, hogy a páciens döntésével megegyező célok elérése érdekében a páciens is számon kérhető legyen, amennyiben az együttműködési készségében elmaradások mutatkoznának. Ezzel szervezetünk orvosok, természetgyógyászok és páciensek szerződéses életvitel szerű szövetségévé kíván formálódni. Túl azon, amit a test-lélek-szellem harmóniájának kibillenése okán manifesztálódott és megoldásra váró tünetek jelentenek, az egyén, mint civil személy az Egyesület közösségét is építi. Öt -féle társadalmi interakció kibontásán munkálkodunk.